02.01.2020

VILTPÅKJØRSEL - PLIKTER OG TILTAK

Visste du at i 2018 ble:  
- 1237 elger
- 1161 hjort
- 6205 rådyr drept i trafikken
Dette koster samfunnet ca. en milliard kroner hvert år.
I tillegg kommer mengder av småvilt. Sjansen for å bli involvert i en slik ulykke er veldig stor.

Plikter:
Ved trafikkulykker har vi plikter og krav, også når det gjelder påkjørsel av dyr - uansett størrelse. Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd. 


Konsekvens:

- Du risikerer anmeldelse og inndragelse av førerkortet om ulykken ikke rapporteres.
- Dyret går kanskje rundt i flere uker med vanvittige smerter før det omkommer av sult og smerte
- Påkjørsel av større dyr kan føre til alvorlige ulykker med personskade/død.

 


(Foto Bjørn-Theo Rasmussen)
Emil vet å gå riktig frem ved nødstopp. Først sikre: Varselblink på, på med
vest før han går ut av bilen, oppslått trekant mot trafikken plasseres på
riktig avstand og hensiktsmessig sted


 

Hva gjør du:
- Stans på et trygt sted. 
- Sikre deg selv og stedet 
- Varsle ? ring 02800 
- Maker stedet med markeringsbånd (fås hos politiet/ Statens vegvesen) Bør du ha liggende i bilen 
- Ikke forsøk å avlive større dyr. 
- Om dyret forsvinner inn i skogen, så ikke følg etter - du ødelegger spor, og skadet dyr kan angripe.(Foto Bjørn-Theo Rasmussen)                                                                 (Foto: Bjørn-Theo Rasmussen)
Disse slippene får du hos Statens Vegvesen eller hos politiet.                Slippen henges opp på stedet hvor vilt påkjørselen 
I slippen står mye nyttig informasjon.                                                        har skjedd.


Unngå viltpåkjørsel:
- Avpass farten i forhold til føre, sikt, miljø og skilt. Husk at du må kunne stanse foran enhver påregnelig hindring eller fare. Senker du 
  farten med 10 km/t  reduserer du risikoen med 50%. 
- Er stedet skiltet ? avpass farten, og søk etter dyr langs veien.    
  Ved krysningspunkt bør man i tillegg sitte med bremseberedskap.
- Viltet vandrer spesielt i skumring, grålysning og på natten. Sørg for god sikt 
- Ved snørike vintre søker viltet til veien.

 

Lovverket:
Vegtrafikklovens § 12. Plikter ved trafikkuhell. 
Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade.

Vegtrafikklovens § 33. Tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn mv.
Retten til å føre førerkortpliktig motorvogn skal fratas for alltid dersom rettighetshaveren ved bruk av motorvogn har voldt eller medvirket til trafikkuhell og blir ilagt straff for å ha unnlatt å yte hjelp til noen som kom til skade ved uhellet, jf. § 12

Lov om dyrevelferd  § 4. Hjelpeplikt
Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. 

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.