07.01.2020

TRINN 3

TRAFIKAL OPPLÆRING

Trinn 3 i føreropplæringen tar for seg trafikal opplæring. Det er en teoretisk del og en praktisk del. 

Det er 2 årig universitets utdannelse å bli trafikklærer. Ledsager er helt sikkert flink til å kjøre bil (85% av bilførerne mener de kjører bedre enn gjennomsnittet), men prøv å ikke være trafikklærer. Nøy deg med å mengdetrene på det "eleven" har lært av en proffesjonell trafikklærer. Det blir billigere, morsommere og tryggere og da slipper man feillæring, og den kjedelige oppgaven med å endre innarbeidede (u)vaner.
Når det gjelder den praktiske delen er det viktig at eleven forbereder seg med teori som er relevant for kjøringen. Da blir eleven tryggere både på kjøring og teori, man sparer timer (penger) og består lettere både teoriprøven og oppkjøringen.  Alna Trafikkskole har et teoriopplegg som følger eleven gjennom hele føreropplæringen.
Les mer her.

Under finner du målene for Trinn 3, og så punktvis innholdet. Vil du ha mer informasjon ser du her: V851 Læreplan klasse B 

TRINN 3 - TRAFIKAL DEL.
Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven lære å beherske kjøring i variert trafikk. Eleven skal også tilegne seg kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen. Ved avslutningen av trinnet skal elevens ferdighet være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring.

Sikkerhetskurs på øvingsbane er obligatorisk for alle som skal ha førerett i klasse B, og gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3, før eller etter trinnvurderingen. 

Eleven skal gjennomføre obligatorisk trinnvurdering mot slutten av trinn 3. 
Innholdet i trinn 3 forutsettes å bli videreført i trinn 4, samtidig som det vil være en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt ved førerprøven.

 

MÅL FOR TRINN 3
Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk.

Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

Eleven skal:
1. gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
2. gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
3. gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken i ulike vegmiljø, herunder kjøring i tunnel, og de regler som gjelder for bilkjøring
4. anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
5. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i bolig, tettsted og bymiljø
6. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i landevegsmiljø og forutse, oppfatte og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli forbikjørt og kjøre forbi
7. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket
8. mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

 

KOMMENTARER:
Læring skjer i hovedsak gjennom bevisst bearbeiding av informasjon. Selv om læring skjer som en kontinuerlig prosess, vil det være hensiktsmessig at den som skal tilrettelegge for læring, tenker ut fra en trinnvis modell. I trafikkopplæringen er det viktig at de kjøretekniske ferdighetene er automatisert i en rimelig grad før eleven starter treningen med å løse mer komplekse oppgaver i trafikken. Elever med mangelfull trening må tenke bevisst på girskifte, på å holde kjøretøyet på vegen og andre tekniske oppgaver. Elevene vil da ha dårlige forutsetninger for samtidig å lære hvordan de skal forholde seg til andre trafikanter, siden kapasiteten til bevisst bearbeiding av informasjon alltid er begrenset. Hvis eleven håndterer de enkle problemene gjennom automatiserte handlinger, frigjøres kapasitet til bevisst bearbeiding av nye oppgaver, og eleven kan lære hvordan mer komplekse oppgaver kan løses. Føreren kan da løse noen oppgaver gjennom automatiske handlinger, mens han samtidig løser andre oppgaver gjennom bevisst bearbeiding av informasjon. Føreren kan altså arbeide med flere oppgaver samtidig.

Det er grunn til å tro av de fleste vil ha best utbytte av å fordele føreropplæringen over tid. Fordelt opplæring vil gi anledning til bl.a. modning og privat øving både mellom vanlige kjøretimer og mellom obligatoriske deler. Det vil også gi bedre anledning til å nå målet når det gjelder mørkekjøring, og til å få erfaring fra kjøring på alle slags føre. Ikke minst vil det gjøre det lettere å unngå for stort fravær fra arbeidsplass eller skole samtidig som en ønsker å gjennomføre føreropplæringen. Forskning tyder på at de som har omfattende kjørerfaring, er mindre ulykkesutsatt den første tiden etter at de har fått førerkort. Omfattende privat øving, mengdetrening, anbefales, spesielt etter gjennomføring av sikkerhetskurs på veg.

 

Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
- Trafikksystemet
- Trafikantgrupper og interessemotsetninger
- Miljøkonsekvenser av privatbilismen
- Miljøvennlige transportløsninger

Veg, vegoppmerking, skilt og annen regulering
- Definisjoner
- Anlegg i vegen - Vegoppmerking (også i våre naboland)
- Skilt - Lysregulering
- Anvisninger

Atferd i trafikken
- Vegtrafikklovgivningen
- Grunnregler
- Kommunikasjon og samhandling med andre trafikantgrupper som barn, eldre, motorsyklister og førere av store og tunge kjøretøy
- Signal og tegn
- Fartsavpassing
- Veggrep og aktuelle fysiske lover
- Plassering på vegen
- Vikeplikt
- Rygging og vending
- Stans og parkering
- Planovergang
- Motorveg
- Møting
- Tunnelsikkerhet og kjøring i tunnel
- Kjøring i kø og ved flaskehalser
- Forbikjøring
- Mørkekjøring
- Bruk av sikringsutstyr og sikring av personer i bil

Informasjonsinnhenting
- Grunnleggende se-teknikk
- Oppdage og oppfatte vegkryss, myke trafikanter, hindringer, skilt og oppmerking i god tid
- Kjøring inn mot og gjennom kryss med ulik utforming, sikt og regulering
- Kjøring mellom kryss
- Tilpassing av fart og valg av plassering i forhold til sikt- og trafikkforhold

Kjøring i bolig, tettsteds- og bymiljø
- Helhetlig overblikk
- Tydelig og presis kjøremåte
- Ulike slag kryss
- Regler, skilt og vegoppmerking
- Envegsregulering
- Flere kjørefelt
- Forutse og oppfatte andres atferd og særlig risikoforhold
- Handlingsberedskap
- Samhandling
- Stans og parkering

Kjøring i landevegsmiljø
- Sittestilling, forankringspunkter, rattgrep og ratt-kontroll
- Blikkbruk og informasjonsinnhenting
- Kjøring i områder med fartsgrense 70 km/t eller mer
- Kurs- og fartsstabilitet
- Presis kjøreteknikk
- Kjøreteknikk i kurver
- Normal og rask akselerasjon og retardasjon til og fra ca. 80 km/t
- Kryss, kjøring inn på og ut av større veg
- Særlige risikoforhold
- Møting
- Unngå utforkjøringsulykker
- Å bli forbikjørt - trafikkavvikling
- Forbikjøring
- Stans og parkering

Kjøring i kø, i tunnel og i mørket
- Se-teknikk
- Sikt
- Forutse og oppfatte andres atferd og særlig risikoforhold
- Plassering og fartstilpassing
- Forholdsregler ved stans og parkering
- Riktig bruk av påbudt og tillatt lysutstyr
- Atferd ved uhell i tunnel og i mørket
- Bruk av sikkerhetsutstyr

Sikker samhandling
- Tidlig og fullstendig overblikk
- Tydelig og forutsigbar kjøremåte
- Tempo, flyt, avvikling
- Handlingsberedskap
- Økonomisk og miljøvennlig kjøring
- Selvstendig kjøring
- Forutsetninger, behov og perspektiv barn og eldre har
- Forutsetninger, behov og perspektiv mopedister og motorsyklister har
- Forutsetninger, behov og perspektiv førere av store og tunge kjøretøyer har

Trinnvurdering  Trinnvurderingen gjennomføres mot slutten av trinn 3, før eller etter at sikkerhetskurs på øvingsbane er gjennomført. Må gjennomføres med godkjent trafikklærer.

Les mer om trinnvurderingen her 

  

 

                                       Ta lappen, Alna Trafikkskole