09.01.2020

TRINN 2

KJØRETØYBEHANDLING

Trinn 2 i føreropplæringen tar for seg kjøretøy behandling. Det er en teoretisk del og en praktisk del.

Det er 2 årig universitets utdannelse å bli trafikklærer. Ledsager er helt sikkert flink til å kjøre bil (85% av bilførerne mener de kjører bedre enn gjennomsnittet), men prøv å ikke være trafikklærer. Nøy deg med å mengdetrene på det "eleven" har lært av en proffesjonell trafikklærer. Det blir billigere, morsommere og tryggere og da slipper man feillæring, og den kjedelige oppgaven med å endre innarbeidede (u)vaner.
Når det gjelder den praktiske delen er det smart å lese teori som er relevant for kjøringen. Da blir eleven tryggere både på kjøring og teori, og man sparer timer (penger). Alna Trafikkskole har et teoriopplegg som følger eleven gjennom hele føreropplæringen.
Les mer her.

Under finner du målene for Trinn 2, og så punktvis innholdet. Vil du ha mer informasjon ser du her: V851 Læreplan klasse B 

 

Mål for trinn 2
Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, bilen.

Eleven skal:
1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse B
2. gjøre rede for bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
3. gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
4. gjøre rede for kjøring med tilhenger
5. gjøre rede for menneskets kapasitet og trafikkens krav, herunder rus, rusmidler og bilkjøring
6. gjøre seg klar for kjøring
7. utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng
8. beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
9. utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen.


Punktvis innhold. Først kortversjon, så fullversjon.

Trinn 2  Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse  
- Førerkort og trafikkopplæring
- Bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø  
- Eiers og brukers ansvar  
- Kjøring med tilhenger  
- Menneskets kapasitet og trafikkens krav  
- Gjøre klar for kjøring
- Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng
- Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
- Sikkerhetskontroll
- Trinnvurdering

Læring skjer i hovedsak gjennom bevisst bearbeiding av informasjon. Selv om læring skjer som en kontinuerlig prosess, vil det være hensiktsmessig at den som skal tilrettelegge for læring, tenker ut fra en trinnvis modell. I trafikkopplæringen er det viktig at de kjøretekniske ferdighetene er automatisert i en rimelig grad før eleven starter treningen med å løse mer komplekse oppgaver i trafikken. Elever med mangelfull trening må tenke bevisst på girskifte, på å holde kjøretøyet på vegen og andre tekniske oppgaver. Elevene vil da ha dårlige forutsetninger for samtidig å lære hvordan de skal forholde seg til andre trafikanter, siden kapasiteten til bevisst bearbeiding av informasjon alltid er begrenset. Hvis eleven håndterer de enkle problemene gjennom automatiserte handlinger, frigjøres kapasitet til bevisst bearbeiding av nye oppgaver, og eleven kan lære hvordan mer komplekse oppgaver kan løses. Føreren kan da løse noen oppgaver gjennom automatiske handlinger, mens han samtidig løser andre oppgaver gjennom bevisst bearbeiding av informasjon. Føreren kan altså arbeide med flere oppgaver samtidig.

Det er grunn til å tro av de fleste vil ha best utbytte av å fordele føreropplæringen over tid. Fordelt opplæring vil gi anledning til bl.a. modning og privat øving både mellom vanlige kjøretimer og mellom obligatoriske deler. Det vil også gi bedre anledning til å nå målet når det gjelder mørkekjøring, og til å få erfaring fra kjøring på alle slags føre. Ikke minst vil det gjøre det lettere å unngå for stort fravær fra arbeidsplass eller skole samtidig som en ønsker å gjennomføre føreropplæringen. Forskning tyder på at de som har omfattende kjørerfaring, er mindre ulykkesutsatt den første tiden etter at de har fått førerkort. Omfattende privat øving, mengdetrening, anbefales, spesielt etter gjennomføring av sikkerhetskurs på veg.

 

TEORISTOFF eleven skal kunne:

Førerkort og trafikkopplæring
- Førerkortklasser og vilkår for å få førerkort
- Vilkår for å kunne øvingskjøre
- Grunnregler for atferd i trafikken
- Oversikt over opplæringen klasse B, som grunntanker, progresjon og fordeling av opplæringen over tid, måloppnåelse,           
   risikoforståelse og selvvurdering

Bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
 - Kjøretøyets aktive og passive sikkerhet
- Førerstøttesystemer, funksjon og varslingsanordninger
- Forsvarlig og forskriftsmessig stand
- Sikkerhetskontroll
- Bil og miljø
- Økonomisk og miljøvennlig kjøring
- Påbudt og tillatt lysutstyr og bruk av dette

Eiers og brukers ansvar
- Førers og eiers ansvar, jf. også trafikalt grunnkurs og førerrollen
- Registrering og eierforhold
- Lasting og sikring av personer og last
- Tauing av kjøretøy
- Dokumenter
- Forsikring og økonomisk ansvar
- Offentlige reaksjoner
- Plikter og tiltak ved trafikkuhell

Kjøring med tilhenger
- Regler
- Ansvar
- Bremser
- Sikring av last
- Kjøreegenskaper, betydningen av sikkerhetskontroll

Menneskets kapasitet og trafikkens krav
- Forholdet mellom trafikkens krav og menneskets kapasitet
- Kjøreprosessen, bearbeiding av informasjon og automatisering
- Fysisk og emosjonell tilstand, vær, føre, trafikk og andre forhold
- Rus, rusmidler, tretthet og sykdom og andre faktorer som virker inn på føreren

 

PRAKTISK:

Gjøre klar for kjøring
- Sittestilling
- Sikt 
- Bilbelte og hodestøtte
- Start og stopp av motoren
- Bruk av pedaler, gir, parkeringsbrems og andre betjeningsinnretninger
- Passasjerer, last m.m.

Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng
- Rattgrep og bruk av rattet
- Observasjon og tegn ved igangsetting og stans
- Kontrollert og behagelig igangsetting og stans, på flat veg, i med
- og motbakke med og uten parkeringsbrems
- Krypekjøring
- Sikring av bil
- Kort stans ny start på flat veg og i bakke
- Behagelig opp- og nedgiring på flat veg, i med- og motbakke
- Normalakselerasjon opp til 60 km/t
- Normalbremsing (1,5 – 2 m/s2) fra minst 60 km/t
- Stans ved angitt sted fra forskjellige hastigheter
- Hard nedbremsing for å kunne stanse foran en hindring
- Valg av riktig gir i forhold til fart
- Sving til høyre og venstre i vegkryss
- Sittestilling og sikt ved rygging
- Rygging rett bakover og i sving
- Snuing og parkering, ulike metoder, i enkelt miljø

Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
- Funksjonell øving ved sammenhengende kjøring i områder med liten trafikk
- Økonomisk og miljøvennlig kjøring

Sikkerhetskontroll
- Lasteevne og kjøring med tilhenger
- Bremser
- Hjul og dekk
- Styring
- Lys
- Sikt
- Driftssikkerhet
- Sikkerhetsutstyr
- Varselinnretninger

Trinnvurdering
-Trinnvurderingen gjennomføres mot slutten av trinn 2.  Må gjennomføres med godkjent trafikklærer.
 
Les mer om trinnvurderingen her