08.09.2019

TRYGG FERDSEL FOR ALLE BARN

SKOLEVEI

Det er nå 3 uker siden skolestart og de små er fortsatt uerfarne i trafikken, og vil vel være det gjennom resten av året. Når politiet, til tross for at det er varslet om omfattende kontroller langs skoleveiene, kan melde om rekordmange trafikkforseelser, prikker i førerkort og førerkortbeslag må vi som bilførere og voksne trafikanter forstå alvoret i situasjonen.

Barn skal ha en trygg hverdag, om det  er
til skole, trening, sosiale sammenkomster
o.l.Vi har 19 trafikkregler   - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747   - som er relativt enkle å forholde seg til og forstå. Det er derfor neppe manglende kunnskap som gjør at enkelte trafikanter velger en atferd som setter andre i fare. Det er nok heller manglende vilje til å følge systemet som skal tjene til alles sikkerhet som mangler. 
Denne uken har jeg vært flere ganger vært utenfor Oslo turns lokaler på Hasle, og undres over hva jeg ser. Foran inngangen til turnhallen er det en snuplass som er skiltet parkering forbudt, og det er selvfølgelig ment som et sted å få snudd kjøretøyet og komme seg ut fra plassen. Når det nå er valgt å sette opp parkering forbudt-skilt er det da særlig med tanke på de små og unge utøveres sikkerhet. På tross av dette står det flere biler parkert på snuplassen, de har sogar motoren i gang (at de tør i disse miljøtider) og står utenfor bilene og prater!? 
Hva er det de ikke har skjønt?   Det gjelder jo også deres egne barns sikkerhet!    Skjerp dere! 
Dere skal jo være rollemodeller for de unge!   Snart skal øvelseskjøring ta til, og da er det vel greit å starte holdnings-tenkingen så tidlig som mulig?


 

Det er først og fremst de voksne som må ta ansvar i trafikken. Det
er din adferd som er årsak til risiko/skader i trafikken. Du er også en
sterk bidragsyter  til å skape holdninger hos de unge.

 

Når en av fire i Oslo går med hjertet i halsen av frykt for sine barns sikkerhet er det svært betenkelig  - https://vartoslo.no/en-av-fire-i-osloomradet-gar-med-hjertet-i-halsen-grunnet-farlige-skoleveier/  - men du som voksen trafikant kan bidra til å endre dette ved å bli bevisst din egen opptreden, enten du er kjørende eller gående. Enkelte situasjoner kan endres ved at myndighetene iverksetter tiltak, men det er først og fremst du som trafikant som kan trygge egen og andres hverdag.

2 regler som raskt kan bidra til en endring om de følges: 

 Veitrafikklovens § 3 Grunnregelen for trafikk:
 ”Enhver skal ferdes hensynsfullt, være aktpågivende og varsom, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen     trafikk ikke blir unødig hindret eller forstyrret.” 

Trafikkreglenes § 13 Kjørefarten.
” Kjørende må kunne stanse på den vegstrekning som den kjørende har oversikt over, og foran enhver påregnelig hindring.” 
   og 
 ” Kjørende plikter i særlig grad å holde tilstrekkelig liten fart og om nødvendig stanse straks ved passering av:
    a)  barn som oppholder seg på eller ved vegen”

 

La oss sammen skape en tryggere hverdag for de unge.Ha en trafikksikker høst og vinter med trygge, lykkelige barn.